English:

Częstochowa University of Technology, Poland, Faculty of Management
we współpracy z:
Szent István University, Gödöllő, Hungary, Faculty of Economics and Social Sciences
Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, Faculty of Economics and Management
Mendel University in Brno, Czech Republic, Faculty of Business and Economics

pod patronatem:

Współczesna gospodarka cechująca się dużą konkurencyjnością i ryzykiem stawia wysokie wymagania nie tylko menedżerom, ale i wszystkim członkom organizacji. Znaczny poziom ryzyka, wynikający także z trudności w ocenie jego skali, wymaga szczególnych cech, które charakteryzują osobowość przedsiębiorczą. Do najważniejszych zaliczyć można umiejętność podejmowania decyzji w niestabilnym otoczeniu. Jest to cecha wysoce pożądana tak w dużym, średnim, jak i małym biznesie. Na przedsiębiorczość składa się też wiele innych cech, takich jak np. umiejętność wykorzystywania szans, dostrzegania zagrożeń, czy też innowacyjność. Dzięki temu przedsiębiorczość staje się istotnym składnikiem kapitału ludzkiego.

Rosnąca rola zasobów ludzkich w zarządzaniu współczesnymi organizacjami wymaga szczególnego stylu przywództwa, które różni się znacznie od przywództwa tradycyjnego opartego na scentralizowanej władzy. „New Leadership” wymaga od menedżera specyficznych umiejętności pozwalających na taką transformację relacji pracowniczych, aby partycypacja i empowerment stały się podstawą zarządzania personelem w organizacji. „New Leadership” ma służyć nie tylko bezpośredniemu zwiększeniu efektywności, ale przede wszystkim stymulowaniu innowacyjności służącej rozwojowi zrównoważonej ekonomii w czasach, kiedy wzrost ekonomiczny napotyka na coraz więcej barier wynikających z ograniczonych zasobów tak ludzkich, jak i naturalnych.

W tym kontekście zrównoważona gospodarka, a zwłaszcza zrównoważony rozwój staje się jednym z kluczowych celów zarządzania, czyniąc je przedmiotem multidyscyplinarnej refleksji naukowej integrującej wielorakie podejścia teoretyczne oraz badawcze.

Celem konferencji jest spotkanie naukowców i praktyków z różnych obszarów wiedzy i gospodarki, którzy będą mogli wymienić swoje doświadczenie, wyniki badań empirycznych, studiów teoretycznych a także podjąć międzynarodową współpracę pozwalającą podnieść jakość badań naukowych.Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

• Zarządzanie strategiczne;

• Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami;

• Zarządzanie wiedzą i innowacjami;

• Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w biznesie;

• Przedsiębiorczość i zarządzanie międzynarodowe;

• Zarządzanie finansami;

• Zarządzanie produkcją;

• Zarządzanie publiczne;

• Zachowanie konsumenckie;

• Zrównoważona gospodarka;

• Przywództwo w organizacjach;

• Zarządzanie marketingowe;

• Kapitał ludzki, społeczny i intelektualny w organizacji;

• Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka biznesu;

• Agrobiznes i zrównoważony rozwój;

• Humanistyczne i etyczne zarządzanie.